دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، خرداد 1393، صفحه 1-146 
2. بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور

صفحه 23-45

ابوالفضل کزازی؛ سیدحبیبالله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ مهدی شیرازی شایسته


3. مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز

صفحه 47-74

شعبان الهی؛ علی شایان؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید حمید خداداد حسینی


4. عوامل مؤثر در ایجاد توانمندیهای نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران)

صفحه 75-100

ابراهیم هاشم زاده؛ روح اله حاجی حسینی؛ رضا رادفر؛ کرامت ملک زاده