دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، شهریور 1393، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف در حوزة سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر روش زمینه محور

صفحه 1-22

سید سپهر قاضی نوری؛ میثم نریمانی؛ زهرا افشاری افشاری؛ علی رضا حسن زاده


2. ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

صفحه 23-48

عباس منتظری؛ حسین خنیفر؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


4. ارزیابی تأثیر آینده نگاری برسیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

صفحه 703-102

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجید پور


5. ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 103-124

ناصر نوروزی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ حجت الله حاجی حسینی