نویسنده = علیرضا بوشهری
تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-128

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


تاثیر هماهنگی راهبردهای فناوری و بنگاه بر عملکرد بنگاه ها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 17-387

سید محمد اعرابی؛ بامداد صوفی؛ جمشید صالح صدقیانی؛ علیرضا بوشهری