نویسنده = علیرضا خوراکیان
بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-52

مصطفی جهانگیر؛ علیرضا خوراکیان؛ محمد لگزیان