نویسنده = نیما مختارزاده
تعداد مقالات: 5
1. چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-60

علی محقر؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده؛ روح اله شهیدی پور


3. دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-138

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی محمدی؛ احمد جعفر نژاد؛ نیما مختارزاده؛ رضا اسدی فرد


4. ارائه مدلی برای تحلیل ریسک اتحادهای راهبردی و فناورانه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 119-140

نیما مختارزاده؛ شاپور کرامت


5. رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-120

نیما مختارزاده؛ محمد رضا آراستی؛ سیدمصطفی رضوی؛ احمد جعفرنژاد