نویسنده = رضا نقی زاده
از تداوم سمند ملی تا تسلای ایرانی: سناریوهای توسعه صنعت خودرو در ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 88-117

رضا نقی زاده؛ نیما شیوندی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ منوچهر منطقی؛ سعید زرندی


الگوهای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم، فناوری و نوآوری در سطح آموزش عالی؛ سناریوپردازی به روش نقشه شناختی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 9-44

رضا نقی زاده؛ احمد برومند کاخکی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی


فراترکیب مدل های نوآوری منطقه ای مروری بر سال های 2013-1990

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 25-56

رضا نقی زاده؛ شعبان الهی؛ منوچهر منطقی؛ سید سپهر قاضی نوری