نویسنده = مهدی محمدی
مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

شهاب اشراقی؛ رضا بندریان؛ مهدی محمدی؛ شعبان الهی


الگوی هم‌تکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزی شورزیست در ایران

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 89-112

احمد الهیاری؛ مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی


مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 101-138

شهاب اشراقی؛ رضا بندریان؛ مهدی محمدی؛ الهی شعبان


چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 33-60

علی محقر؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده؛ روح اله شهیدی پور


دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-138

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی محمدی؛ احمد جعفر نژاد؛ نیما مختارزاده؛ رضا اسدی فرد


ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-48

عباس منتظری؛ حسین خنیفر؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


مفهوم سازی مدیریت فناوری مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و خوشه سازی سازه های تعاریف

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 101-124

مهدی محمدی؛ سعید روشنی؛ نفیسه رضائی نیک