نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 47-74

شعبان الهی؛ علی شایان؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید حمید خداداد حسینی


بررسی و مطالعه ارتباط قابلیت های هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی صنعت خودروی های تجاری در ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 39-64

حسین نوروزی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج