نویسنده = مهدی شیرازی شایسته
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 23-45

ابوالفضل کزازی؛ سیدحبیبالله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ مهدی شیرازی شایسته