نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
گونه‌شناسی گذارهای فنی- اجتماعی با رویکرد فراتحلیل محتوا-تطبیق مسیرهای جدید با شواهد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 23-54

سمانه کریمی اسبوئی؛ فاطمه ثقفی؛ سپهر قاضی نوری


توسعه صنایع با فناوری سطح بالای ایران، تأمین مالی (سرمایه‎گذاری) و عوامل نهادی غیررسمی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 85-116

علیرضا حسن زاده؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر انواری رستمی