نویسنده = علی اصغر انواری رستمی
توسعه صنایع با فناوری سطح بالای ایران، تأمین مالی (سرمایه‎گذاری) و عوامل نهادی غیررسمی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 85-116

علیرضا حسن زاده؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر انواری رستمی