نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
تأثیر متقابل مؤلفه‌های نوآوری و جهانی‌شدن بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 33-68

10.22034/imj.2024.360602.2641

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی توسلی نیا؛ زهرا حیدری


بررسی اثر همزمان جهانی شدن با نوآوری بر پیچیدگی‌ اقتصادی کشورهای منتخب جهان

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 181-202

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی؛ زهرا صادقی معتمد


اثر متقاطع توسعه مالی و حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب کارایی محور

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 67-88

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ قاسم مومیوند


تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 151-171

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مصطفی شجاعی شاد؛ علی مرادی