نویسنده = عاطفه حسینی خمسه مطلق
تعداد مقالات: 1
1. خُردبنیان‌های توانمندی‌های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه‌های تولیدی (موردِمطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-31

محمد مهدوی مزده؛ مصطفی جعفری؛ عبدالمجید کهریزی؛ عاطفه حسینی خمسه مطلق