کلیدواژه‌ها = توسعه خدمت جدید
الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 119-152

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده