کلیدواژه‌ها = شبکه‌های همکاری
تقویت روابط در شبکه‌های همکاری علم و فناوری طی چهار سال مطالعه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 119-145

سیدحامد مزارعی؛ رضا اسدی فرد؛ آرمان خالدی؛ مهدی پاکزاد بناب


فراترکیب عوامل موثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 23-52

فاطمه ثقفی؛ سیدحامد مزارعی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی فرد