کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
الگویی برای توسعه آینده بنیان مدیریت دانش؛ مورد پژوهی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 113-142

احمد برومند کاخکی؛ نیلوفر رادنژاد؛ امیر ناصر اخوان؛ محمدجواد مستوفی


ارائه یک مدل مفهومی برای اثربخش نمودن واسط دانشی در فرآیند اشتراک دانش

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 101-120

احسان وزیری گودرزی؛ فرزاد موحدی صبحانی


طراحی و ارزیابی الگو مفهومی تدوین راهبرد داستانسرایی جهت مدیریت دانش

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 125-148

صبا صارمی نیا؛ اصغر مشبکی؛ وحید دلاوری