کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
بررسی اثر همزمان جهانی شدن با نوآوری بر پیچیدگی‌ اقتصادی کشورهای منتخب جهان

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 181-202

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی؛ زهرا صادقی معتمد


بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-22

وجه الله قربانی زاده؛ راحله منتظر؛ میرعلی سیدنقوی؛ داوود حسین پور


بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 97-118

داود حسین پور؛ منوچهر منطقی؛ سحر ملک محمدی