موضوعات = نوآوری باز و شبکه های نوآوری
پیشران ها و پسران های نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 3، آذر 1401

جواد رادسعید؛ احمد ودادی؛ جلال حقیقت منفرد


تقویت روابط در شبکه‌های همکاری علم و فناوری: مطالعه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

دوره 11، شماره 3، آذر 1401

سیدحامد مزارعی؛ رضا اسدی فرد؛ آرمان خالدی؛ مهدی پاکزاد بناب


ارائه مدلی به منظور ساختاردهی به قابلیتهای میانداری شبکه نوآوری در صنعت خودروی برقی ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 133-159

محمدعلی مسگری؛ امیر ذاکری؛ میرسامان پیشوایی


چالش های شکل دهی شبکه همکاری مهندسی شده (مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت)

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 85-112

هاشم معزز؛ محمد ترابی خرق؛ هادی نیلفروشان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-31

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه


الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 129-150

رضا اسدی فرد؛ امین چوخاچی زاده مقدم؛ مهدی گودرزی