نقش و تاثیر عوامل سازمانى موثر بر موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-20

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی


بررسی وضعیت نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-25

صباح قادریان؛ محسن گلرومفرد


بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-26

حسین خسروپور؛ کامران فیضی؛ سید کمال طبائیان


تحلیل خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف در حوزة سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر روش زمینه محور

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-22

سید سپهر قاضی نوری؛ میثم نریمانی؛ زهرا افشاری افشاری؛ علی رضا حسن زاده


پیکربندی سازوکارهای کنترلی در شرکتهای نوآور

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-32

سید محمود حسینی؛ علی رضائیان؛ منیژه قر هچه؛ عیسی پریزادی


بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-24

سیدحسن نبوی؛ علیرضا ثابتی فرد؛ داود غیاثوند؛ شادی قریشی


موج های سه گانه گذار در صنعت دفاعی ایران با نگاهی خاص به صنعت ضد زره

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-34

جواد وزیری؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدمحمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده


بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-22

وجه الله قربانی زاده؛ راحله منتظر؛ میرعلی سیدنقوی؛ داوود حسین پور


رابطه میان زیرساخت های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-30

شعبان الهی؛ نادیا کلانتری؛ عادل آذر؛ محمد حسن زاده


سرمقاله: ساختاردهی یک مقاله علمی-پژوهشی برای انتشار موفق آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-7

سیدکمال طبائیان؛ مسعود قاراخانی


تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-31

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه


عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

زهرا یوسفی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


سرمقاله: راهکارهای بهبود ضریب تاثیر مقالات علمی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-6

علی بنیادی نائینی؛ حامد اسفندی


یادگیری سیاستی در سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-30

کیارش فرتاش؛ مهدی الیاسی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب ا... طباطبائیان


چارچوب تحلیلی زیست‌بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری‌محور

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-32

شعبان الهی؛ آرمان خالدی؛ مهدی مجیدپور؛ رضا اسدی فرد


تحلیلی از نظام نوآوری فناورانه در تولید زیست‎فرآورده‎ها (با تمرکز بر واکسن‎های انسانی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-26

وحید مرندی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پریوش جعفری؛ مرتضی آذرنوش


تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-28

زهره رحیمی راد؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ مهرداد مدهوشی


واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-24

عفت نوروزی؛ جواد مشایخ؛ مصطفی محسنی کیاسری


پنجره فرصت‌های همپایی فناوری نانوالیاف در ایران از منظر نظام بخشی نوآوری

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-28

عماد احمدوند؛ رضا سلامی؛ حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی