دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور در سطح بنگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

حسین اثباتی؛ رضا رادفر؛ حبیب الله طباطبائیان؛ عباس طلوعی اشلقی