دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، مرداد 1400 

مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

صفحه 1-24

محمدرضا محمدعلیها؛ سیدشهاب‌الدین شاه ابراهیمی؛ علی بنیادی نائینی


تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور در سطح بنگاه

صفحه 25-55

حسین اثباتی؛ رضا رادفر؛ حبیب الله طباطبائیان؛ عباس طلوعی اشلقی