دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

نقش و تاثیر عوامل سازمانى موثر بر موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى

صفحه 1-20

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی


طراحى مدل سازمان کثرت‌گرا درصنعت هوایى

صفحه 99-124

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد