دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-133 
تاثیر هماهنگی راهبردهای فناوری و بنگاه بر عملکرد بنگاه ها

صفحه 17-387

سید محمد اعرابی؛ بامداد صوفی؛ جمشید صالح صدقیانی؛ علیرضا بوشهری


فناوری های صنعت هوایی از منظر پارادایم های جامعه شناختی

صفحه 65-82

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد


الگویی برای تصمیمات برون سپاری تولید در یک سازمان دولتی

صفحه 83-106

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی الیاسی؛ رضا عابدی جوزم