دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، اسفند 1393، صفحه 1-154 
فراترکیب مدل های نوآوری منطقه ای مروری بر سال های 2013-1990

صفحه 25-56

رضا نقی زاده؛ شعبان الهی؛ منوچهر منطقی؛ سید سپهر قاضی نوری