اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد رضا کریمی قهرودی

استاد/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

kghsgkajhggmail.com

سردبیر

جعفر قیدر خلجانی

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

m1m.com

جانشین سردبیر

محمدحسین شجاعی

استادیار/ پژوهشکده مطالعات فناوری

aa.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا علی احمدی

مدیریت تولید- تحقیق در عملیات استاد، دانشگاه علم و صنعت

aliahmadiaiust.ac.ir

سید سپهر قاضی نوری

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه تربیت مدرس

ghazinooryyahoo.com

حمیدرضا فرتوک زاده

مدیریت سیستم استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hr.fartokzadehgmail.com

رضا حسنوی آتشگاه

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

hosnavimut.ac.ir

رضا رادفر

مدیریت صنعتی_ سیستم ها استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

r.radfarsrbiau.ac.ir

منوچهر منطقی

مدیریت سیستم ها دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

manteghimut.ac.ir

سیدحبیب الله طباطبائیان

مدیریت سیستم های تولید دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

tabatabaeianatu.ac.ir

غلامرضا توکلی

مدیریت صنعتی دانشیار، دانشگاه مالک اشتر

tavakoli145gmail.com

مهدی الیاسی

مدیریت فناوری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

elyasimailgmail.com