تعداد داوران: 145


 تعداد نویسندگان: 511


 درصد پذیرش: 8 درصد


زمان تقریبی پذیرش: 246 روز,~7ماه


 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1399، صفحه 1-197 

2. شناسایی و مدلسازی شاخص های موثر در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی

صفحه 37-78

علی کاظم زاده؛ منوچهر منطقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ جهانگیر جدی


3. ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز

صفحه 79-100

سجاد رحمان زاده؛ میرسامان پیشوایی؛ محمدرضا رسولی


5. ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین

صفحه 139-170

حمید مرادی؛ محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ کامران فیضی