تعداد داوران: 148


 تعداد نویسندگان: 537


 درصد پذیرش: 9 درصد


زمان تقریبی پذیرش: 246 روز,~7ماه


 زمان ارسال تا اولین اقدام: ~14 روز

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور در سطح بنگاه

حسین اثباتی؛ رضا رادفر؛ حبیب الله طباطبائیان؛ عباس طلوعی اشلقی


2. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

محمدرضا محمدعلیها؛ سیدشهاب‌الدین شاه ابراهیمی؛ علی بنیادی نائینی