تعداد داوران: 140


 تعداد نویسندگان: 491


 درصد پذیرش: 8 درصد


زمان تقریبی پذیرش: 227 روز,~7ماه


 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، تابستان 1399 

4. طراحی مدل جمع سپاری فراکتالی به کمک تکنیک ارزیابی اثرات سریع و مدل چهار سطحی کانونی

صفحه 95-126

حسین ممتاز؛ غلامرضا هاشم زاده؛ اصغر مشبکی؛ کیامرث فتحی هفشجانی