شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1398، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. خُردبنیان‌های توانمندی‌های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه‌های تولیدی (موردِمطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)

صفحه 1-25

محمد مهدوی مزده؛ مصطفی جعفری؛ عبدالمجید کهریزی؛ عاطفه حسینی خمسه مطلق


2. ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش بنیان حوزه فین تک

صفحه 26-50

سروش قاضی نوری؛ نیما مختارزاده؛ محمد ابویی؛ متین رشیدی آستانه


3. چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

صفحه 51-75

علی محقر؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده؛ روح اله شهیدی پور


5. آسیب شناسی بودجه ریزی پژوهش و فناوری درایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

صفحه 101-125

امیرحسام بهروز؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد دژپسند؛ مجتبی امیری