بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لرستانی، سعیده [1] دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران، ایران.
  • لگزیان، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

م

ن

و

ه

ی