فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات در فصلنامه مدیریت نوآوری