نویسنده = سیامک عزیززاده
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی نیازسنجی قابلیت محور در حوزه دفاعی و پیشنهاد فهرستی از عناصر قابلیت برای کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 47-74

سیامک عزیززاده؛ مهدی فشارکی؛ سیامک طهماسبی؛ سید محمد جواد غضنفری؛ حمیدرضا فرتوک زاده