ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت سبد پروژه‌های نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار، مدیریت تکنولوژی، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

4 استاد، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

در سالیان اخیر مطالعات زیادی در سطح بنگاه جهت بهره‌برداری بیشتر از مزایا و کنترل چالش‌های نوآوری باز صورت پذیرفته است. مطالعه مدیریت سبد پروژه‌های نوآوری باز جهت ایجاد یکپارچگی در سطح پروژه و بنگاه مورد نیاز است. اما تحقیقات در سطح پروژه و سبد پروژه اندک بوده است. در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری پیشین، روش مطالعه چندموردی در ۱۰ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره‌برداری از روش تحلیل محتوای کیفی و اجرای ۲۳ مورد مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته به استخراج چارچوب مفهومی کیفی برای مدیریت سبد پروژه‌های نوآوری باز پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش در پنج دسته اصلی که شامل مدیریت استراتژیک سبد پروژه نوآوری باز؛ مدیریت فرهنگ در سبد پروژه‌ نوآوری باز؛ مدیریت فرآیندهای سبد پروژه‌ نوآوری باز؛ مدیریت ذینفعان در سبد پروژه‌ نوآوری باز و مدیریت فناوری در سبد پروژه نوآوری باز می‌باشد، ارائه شده است. در این پژوهش نقش مدیریت فناوری به عنوان یافته‌ای که تاکنون در ادبیات موضوعی به آن توجه نشده، مطرح شده است. همچنین در حوزه مدیریت فرهنگ نقش مدیریت کاریزماتیک، در حوزه مدیریت فرآیندها نقش مدیریت دانش، مدیریت یکپارچه بازار و ایجاد فرآیندهایی برای واحد تحقیق و توسعه سازمان را می‌توان به عنوان مفاهیمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A conceptual framework for open innovation portfolio management in ICT companies

نویسندگان [English]

  • Shara Aghajanian 1
  • Seyed Kamal Tabaian 2
  • reza radfar 3
  • seyed Mohammad seyedhosseini 4
1 PHD student, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University of science and Research, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Malek-Ashtar, Tehran, Iran
3 azad university- science and research Branch
4 Professor, Industrial engineering, Faculty of Industrial engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Recently, many studies have been conducted in the open innovation context at the enterprise level to maximize the benefits and to control the challenges. Open innovation portfolio management studies are needed to bring integration between project and firm level. However, there is a few researches at project and portfolio level. This paper used previous theoretical foundations and a multiple case study method at ten ICT companies, utilizing a qualitative content analysis approach to analyze 23 semi-structured interviews and to derive a qualitative conceptual framework for open innovation portfolio management. The research findings are presented in five main categories including: strategic management in open innovation portfolio management; culture management in open innovation portfolio management; process management in open innovation portfolio management; stakeholder management in open innovation portfolio management and technology management in open innovation portfolio management. In this study, the area of technology management as a finding that has not been addressed in the literature and also the concept of charismatic management in the area of cultural management, the concepts of knowledge management, integrated market management and processes of the R&D unit for the area of process management can be categorized as less mentioned concepts in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Portfolio management
  • Fuzzy front-end
  • ICT industry