سازگارپذیری یا پیشگامی: تحلیلی از انتخاب راهبرد مناسب تاب‏آوری سازمانی بر اساس ظرفیت و کیفیت نهادی محیطی درک‏شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تاب‏آوری نوعی رفتار سازمانی در پاسخ به بحران‏ها و چالش‏های محیطی است که با هدف بهبود و انسجام عملکرد، موجب تغییر مسیر سازمان ازطریق استفاده از فرصت‏ها و اقدامات نوآور می‏گردد. از آنجاکه تاب‏آوری چارچوبی ایجاد می‏نماید که موجب سازگاری یا پیشگامی محیطی خواهد شد، در این مطالعه با هدف فهم ارتباط انتخاب راهبرد تاب‏آوری سازمان با ویژگی‏های محیط کسب‏وکار کشور ایران تلاش شد به این سوال پاسخ داده شود که «چگونه می‏توان با افزایش سطح کلی قابلیت تاب‏آوری موجب تعدیل اثرات محیط بر سازمان‏ها و بنگاه‏های ایرانی شد». این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش کیفی نظریه برخاسته از داده‏ها (رویکرد گلیزری) و تکنیک مصاحبه عمیق هدفمند انجام شده است. یافته‏های حاصل از تحلیل مصاحبه 10 کارآفرین تثبیت‏شده با تجربه‏ی تاب‏آوری و دو پژوهشگر کارآفرینی با تجربه‏ی مرشدی کسب‏و‏کار، نشان داد در محیط کسب‏و‏کار ایران برهم‏کنش سه جریان تاب‏آوری: شناختی، عاطفی-ارزشی و رفتاری موجب انتخاب نوعی الگوی پیشگامی می‏گردد که در آن رویکرد به شش عامل دسترسی به موفقیت، فرصت، تغییرات محیطی، ساختار سازمانی، اطلاعات و یادگیری با رویکرد سازگارپذیری سازمان‏های پیرو متفاوت است. براین اساس به سیاستگذاران توصیه می‏شود با تحلیل و انتخاب الگوی مناسب تاب‏آوری سازمان، مدل کسب‏و‏کار سازمان را متحول نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pro-activeness or Adaptability: Analyzing Appropriate Organizational Resilience Strategies Based on Perceived Business Environment Capacity & Institutional Quality

چکیده [English]

Organizational resilience (OR) is an organizational behavior for answering crisis and challenges. It redirects the organization to use opportunities and innovation, with the results improvement and coherence of the performance. Since the resilience creates framework with adaptive or proactive environmental approach, with the aim of understanding the relationship between organizational resilience strategy and the characteristics of Iran's business environment the current study has tried to answer the question: “How to increase the overall level of OR that moderate environmental effects on Iranian business?” This research is applied in terms of purpose. The research method has used the qualitative grounded theory (Glaisarian approach) with deep targeted interviews. The results of 10 established entrepreneur’s interviews, who have had resilient experience in their work & 2 entrepreneurship researchers, who have had business mentorship experience have shown proactive pattern is selected by the interaction of three resilience stream (Cognitive Resilience, Affective-Value Resilience & Behavior Resilience) in IRAN’s business environment. In This pattern, access to success, opportunity, organizational structure, information and learning is different with adoptive approach. Finally, it is recommended that policy makers reform business model rebuilding and recreation by choosing the appropriate pattern of OR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Adoptability
  • Proactivity
  • Institutional Quality & Capacity of Environment