رویکرد اقتصاد تطوری به سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری: مطالعه موردی برنامه‌های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری(نویسنده عهده دار مکاتبات)

2 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نقش سیاست‌های عمومی فراتر از اصلاح عدم موفقیت بازار است و میتواند روندهای موجود در بازار را تسهیل و یا راهنمایی کنند، و همچنین با استفاده از نیروهای مختلف نقش خلاق‌تری را ایفا نماید. این پژوهش به دنبال آن است تا پیاده‌سازی الگوهای سیاستی برخاسته از اقتصاد تطوری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، رویکرد اقتصادی تطوری به عنوان محور تحلیل، و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان نهاد اصلی اجرای سیاست‌های فناوری و نوآوری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ به سئوال تحقیق ، بررسی برنامه‌های معاونت علمی و فناوری از سال 1392 الی 1398 در دستور کار قرار گرفته است. در این مقاله، پژوهش کیفی با راهبرد تحلیل محتوا و مبتنی بر داده‌های کیفی انجام شده است. بر این اساس، الگوی پنج بخشی «رفتار رویه‌ای»، «تنوع»، «انتخاب»، «نوآوری» و «توارث» طراحی شده و هم برنامه‌های سیاستی و هم کارکردهای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بر مبنای آن تحلیل شده اند. در برنامه‌های سیاستی، ارتقای مقررات نوآوری و نیز بهبود رویه‌های دانشی عوامل خصوصاً در فضای عمومی کسب‌وکار شایسته توجه بیشتر است. به لحاظ کارکردی نیز، گسترش مقیاس و پشتیبانی سیاستی بعنوان کارکردهای اولویت‌دار در فعالیت‌های آینده معاونت مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolutionary Economics Approach to Technology and Innovation Policy: Case Study of Programs in Vice-Presidency for Science and Technology of Iran

نویسندگان [English]

  • Meysam Narimani 1
  • ali shojaati 2
1 IRAN
2 PhD student in Management of Technology, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The role of public policy goes beyond correction of market failures. they facilitate or guide the market process, as well as play a more creative role by using different forces. This paper study the policy patterns arising from evolutionary economics , this article uses an alternative economic approach to describe technology and innovation programs in Iran. To achieve this goal, this paper uses evolutionary economics approach as body of analysis, and the vice presidency for science and technology as the main institution for implementing the country's technology and innovation policies. To answer the research question about the effects and requirements of the formulation of governmental programs for support and development at national level, conducted programs of the vice presidency for science and technology from 2013 to 2019 were studied from evolutionary perspective. In this article, qualitative research has been done based on content analysis strategy and qualitative data. Based on this, five part model of “procedural behavior”, “diversity”, “selection”, “innovation”, and “Inheritance” were designed and policy programs and functions of VPST have analyzed based on that. In policy programs, the promotion of innovation regulations and improvement of knowledge procedures of factors, especially in business environment, needs more attention. Also functionally, the scaling up and policy support have been considered as prioritized functions in the future activities of the vice presidency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolutionary economics
  • Technology and innovation policy
  • Policy patterns
  • Pillars of evolutionary policy
  • Biological metaphors