موانع نوآوری و اولویت بندی آن ها در کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

نوآوری به‌عنوان عامل کلیدی در رقابت‌پذیری کشـورها و بنگاه‌ها شـناخته می‌شوداما بنگاه‌ها در مسیر دستیابی به نوآوری با چالش‌ها و موانعی مواجه هستند. هدف این مقاله شناسایی موانع نوآوری در کسب‌وکارهای خانوادگی و همچنین اولویت‌بندی عوامل شناسایی‌شده در این نوع کسب‌وکارها است. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول برای شناسایی و طبقه‌بندی موانع نوآوری از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله دوم برای اولویت‌بندی آن‌ها از روش مقایسات زوجی استفاده شده است. مشارکت کنندگان منتخب در تحقیق حاضر، 11 نفر از کارآفرینان برتر و خبرگان استان گیلان است.نتایج تحلیل بیانگر آن است که موانع نوآوری به 6 مقوله شامل: موانع مالی، موانع بازاریابی، موانع مدیریتی، موانع نیروی انسانی، موانع دانشی و موانع محیطی دسته‌بندی شدند .موانع نیروی انسانی مهم‌ترین نقش را در افزایش یا کاهش بهره‌وری ایفا می‌کند که در پژوهش حاضر به عنوان مهم ترین موانع نوآوری شناخته شدند. نبود کارکنان ماهر و مقاومت کارکنان از مواردی هستند که کارآفرینان به آن اشاره کردند. با توجه به مرحله دوم پژوهش که اولویت‌بندی موانع نوآوری است، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عامل موانع نیروی انسانی بیشترین تأثیر و در دومین مرتبه، موانع محیطی تأثیر بسزایی بر سر راه کارآفرینان در کسب وکارهای خانوادگی ایجاد می‌کند. همچنین موانع بازاریابی، مدیریتی، مالی و دانشی به ترتیب از عوامل اثرگذار بر نوآوری شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

barriers to Innovation and its Prioritization in Entrepreneurial Family Business

نویسندگان [English]

  • Zahra Sharifi marjegal 1
  • Mahmoud Moradi 2
  • Mostafa Ebrahimpour‬‏ 2
1 Student of Guilan University
2 Associate Professor of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
چکیده [English]

Innovation is recognized as a key factor in the competitiveness of countries and firms, but firms face challenges and obstacles in achieving innovation. The purpose of this article is to identify barriers to innovation in family businesses and also to prioritize the factors identified in these types of businesses. The present study was conducted in two stages. In the first stage, the data theory method is used to identify and classify barriers to innovation, and in the second stage, the pairwise comparison method is used to prioritize them.The results of the analysis indicate that the obstacles to innovation fall into 6 categories, including:Financial barriers, marketing barriers, managerial barriers, manpower barriers, knowledge barriers and environmental barriers were categorized. Manpower barriers play the most important role in increasing or decreasing productivity, which were identified as the most important barriers to innovation in the present study. Lack of skilled employees and employee resistance are some of the issues mentioned by entrepreneurs. According to the second phase of the research, which is the prioritization of barriers to innovation, the results show that the factor of manpower barriers has the greatest impact and in the second place, environmental barriers have a significant impact on the way of entrepreneurs in family businesses. Also, marketing, managerial, financial and knowledge barriers were identified as factors affecting innovation, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers to innovation
  • Prioritization
  • family businesses
  • Entrepreneurship