دسترسی و هزینه‌ها

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری از رویه دسترسی آزاد پیروی نموده و هیچ محدودیتی برای دسترسی به مقاله های منتشر شده ندارد. همچنین این نشریه هزینه‌ای بابت داوری، چاپ و انتشار دریافت نمی‌نماید.