دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1397، صفحه 1-200 
2. تحلیل ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران

صفحه 33-56

طاهره میرعمادی؛ مهدی بهارلو؛ مریم بهزادی‌راد


5. الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

صفحه 119-152

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده