شناسایی عوامل بازدارنده توسعه زیست‌بوم ‌کارآفرینی دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

پژهش حاضر با هدف شناسایی موانع درونی و بیرونی ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین انجام شده است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش فراترکیب، پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر بین‌المللی در بازه سال‌های 2008 تا 2020 و داخلی در بازه 1384 تا 1399 جستجو و 59 منبع برای تحلیل انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش در بخش موانع بیرونی ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی شامل هفت مقوله‌فرعی اولیه (ساختار سنتی حکمرانی، قوانین و نظارت ناکارآمد، مالیه کلان ناکارآمد، سیاستگذاری غیر موثر در آموزش‌عالی، ضعف در ظرفیت‌های نرم جامعه، نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح کلان، ضعف در ظرفیت‌های سخت جامعه) ‌است. موانع درونی ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی در برگیرنده هشت مقوله‌فرعی اولیه (حکمرانی نامناسب داخل دانشگاه، پداگوژی غیرکارآفرین، گسست دانشگاه با صنعت، قوانین و نظارت نامناسب داخل دانشگاه، مالیه دانشگاهی ناکارآمد، ضعف در ظرفیت‌های نرم داخل دانشگاه، نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح درون دانشگاه و ضعف در ظرفیت‎های سخت داخل دانشگاه بوده‌است. افزون بر این، یافته‌ها در سطوح مقوله‌های فرعی ثانویه و ثالثیه نیز طبقه‌بندی شدند. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش توصیه‌های سیاستی برای نظام آموزش‌عالی کشور ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying factors hindering ecosystem development, entrepreneurship, entrepreneurial university

نویسندگان [English]

  • ahmad keykha 1
  • mitra ezati 2
1 Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Educational Planning, University of Tehran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying internal and external barriers to ecosystem entrepreneurship in the entrepreneurial university. To achieve this goal, using the Meta-synthesis method, valid international databases in the period 2008 to 2020 and domestic in the period 1384 to 1399 were searched and 59 sources were selected for analysis. Findings in the field of external barriers to entrepreneurial ecosystem include seven basic sub-categories (traditional governance structure, dysfunctional rules and supervision, inefficient macro-finances, ineffective policy-making in higher education, weakness in society's soft capacities, lack of macro-level support and incentive mechanisms, weakness in hard capacities of society). Internal barriers to entrepreneurial ecosystem include eight primary sub-categories (inadequate governance within the university, non-entrepreneurial pedagogy, Lack of connection with industry, inadequate rules and supervision within the university, inefficient university finance, weakness in soft capacities within the university, lack of internal support and incentive mechanisms The university and the weakness in the hard capacities within the university, in addition, the findings were classified into secondary and tertiary sub-categories, and finally, based on the research findings, policy recommendations were provided for the higher education system of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Ecosystem University-Entrepreneur
  • University-Entrepreneur
  • Entrepreneurship ecosystem
  • third generation university