نویسنده = علیرضا حسن زاده
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تأثیر آینده نگاری برسیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 703-102

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجید پور


2. ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-124

ناصر نوروزی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ حجت الله حاجی حسینی


3. طراحی سیستم تصمیم گیری جهت اولویت بندی فناوری های مناسب مدیریت دانش در شرکت های بیمه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-122

الهام فلاح؛ علیرضا حسن زاده؛ آمنه خدیور؛ بهنام مولوی


4. چارچوبی برای همراستایی آینده نگاری انطباقی با سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علم، فناوری و نوآوری

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-50

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ مهدی مجید پور