نویسنده = علیرضا بوشهری
4. تاثیر هماهنگی راهبردهای فناوری و بنگاه بر عملکرد بنگاه ها

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 17-387

سید محمد اعرابی؛ بامداد صوفی؛ جمشید صالح صدقیانی؛ علیرضا بوشهری