نویسنده = محمد نقی زاده
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر بر موفقیت شتاب دهنده های حوزه زیست فناوری در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-112

مهدی گودرزی؛ محمد نقی زاده؛ احسان بیگلر


3. اولویت بندی چالش های توسعه و موفقیت شرکت های زایشی در حوزه زیست فناوری

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-102

محمد نقی زاده؛ مهدی اوجانی؛ سهراب آقازاده؛ عاطیه صفردوست؛ کامیار غفاریان


4. تاثیر قابلیت‌های پویا بر توانمندی نوآوری محصول در بنگاه های بخش دارویی ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 27-51

محمد نقی زاده؛ میرعلی سید نقوی؛ راضیه احسانی