دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تابستان 1392، صفحه 1-150 
5. رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی

صفحه 99-120

نیما مختارزاده؛ محمد رضا آراستی؛ سیدمصطفی رضوی؛ احمد جعفرنژاد