افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

ظهور پارادایم نوآوری باز در فضای مدیریت نوآوری تصدیق مینماید که سازمانها به منظور تضمین موفقیت خود در توسعه محصولهای جدید، افزون بر تحقیق و توسعه درونی نیازمند توسعه همکاریهای خود با شرکای بیرونی هستند. با توجه به این موضوع، در پژوهش حاضر تلاش شد تا اثر توسعه رویکرد نوآوری باز بر روی موفقیت توسعه محصول جدید در یک سازمان پژوهشی بررسی گردد. برای این منظور، پس از مرور ادبیات پژوهش در حوزه نوآوری باز و موفقیت توسعه محصول جدید، مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش تدوین گردید. سپس برای سنجش ابعاد نوآوری باز و موفقیت توسعه محصول جدید پرسشنامهای طراحی و در بین 100 نفر از افراد جامعه هدف توزیع شد. فرضیههای پژوهش به کمک آزمونهای آماری همبستگی و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل همبستگی در سازمان مورد مطالعه نشان داد که تمامی ابعاد نوآوری باز با موفقیت توسعه محصول جدید رابطه مثبت و معنادار دارند اما نتایج تحلیل رگرسیون، این رابطه را تنها برای دو بعد از ابعاد نوآوری باز (اکتشاف درونی و بهرهبرداری درونی) مورد تایید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing New Product Development Success Based on Open Innovation Approach: A Case Study of a Research Organization

نویسندگان [English]

  • Hussein Dehghani Poudeh 1
  • Peyman Akhavan 1
  • Sayyed Mahdi Hosseini Sarkhosh 2
1 Malekashtar University of Technology
2 Malekashtar University of Technology
چکیده [English]

The advent of open innovation in innovation management workplace implies that organizations need to develop their cooperation with external partners as well as internal R&D to ensure successful new product development. Thus, this paper tries to examine the effect of developing open innovation approach on new product development success in an R&D organization. To do so, we develop a conceptual model and research hypotheses by reviewing the literature of open innovation and product development success. Then, for measuring open innovation dimensions and new product development success, we develop a questionnaire and distribute it among the target population. The research hypotheses are verified by correlation and regression statistical tests. In the organization under study, correlation analysis supports positive and significant relationship between all dimensions of open innovation and new product development success. Furthermore, regression analysis results indicate that among the open innovation initiatives, internal exploration and internal exploitation have positive and significant effects on new product development success. At the end, some practical implications are presented for innovation management practitioners to develop open innovation in the case study organization by increasing external practices of innovation, and some suggestions are proposed for future research to fill this research gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • open innovation
  • new product development
  • innovation success
  • internal exploration
  • external exploration
  • internal exploitation
  • external exploitation
[1] Grönlund, J. Rönnberg Sjödin, D. Frishammar, J. “Open innovation and the stage-gate process: a revised model for new product development” California Management Review, 52(3), pp. 106-131, 2010.
[2] Mowery, D.C. “Plus ca change: industrial R&D in the third industrial revolution” Industrial and Corporate Change, 18(1), pp. 1-50, 2009.
[3] Chesbrough, H. “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology” Boston: Harvard Business School Press, 2003.
[4] Bierly, P.E. Damanpour, F. Santoro, M.D. “The application of external knowledge: organizational conditions for exploration and exploitation” Journal of Management Studies, 46(3), pp. 481-509, 2009.
[5] Chesbrough, H. “Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape” Boston: Harvard Business School Press, 2006.
 [6] Bromley, D.A. “Technology Policy” Technology in Society, 26(2-3), pp. 455-468, 2004.
 [7] Chesbrough, H. Vanhaverbeke, W. West, J. “Open Innovation: Researching a New Paradigm” Oxford: Oxford University Press, 2006.
 [8] Nieto, M.J. and Santamaria, L. “The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation”, Technovation, 27(6), pp. 367-377, 2007.
[9] Roper, S. Du, J. Love, J.H. “Modeling the innovation value chain” Research Policy, 37(6/7), pp.961-977, 2008.
[10] Amara, N. and Landry, R.J. “Sources of information as determinants of novelty of innovation in manufacturing firms: Evidence from the 1999 statistics Canada innovation survey” Technovation, 25(3), pp. 245-259, 2005.
[11] Li, H. Atuahene-Gima, K. “Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China”, Academy of Management Journal, 44(6), pp. 1123-1134, 2001.
[12] Schmidt, J.B. and Calantone, R.J. “Escalation of commitment during new product development”, Journal of the Academy of Marketing Science, 30(2), pp.103-118, 2002.
[13] Green, D.H. Barclay, D.W. Ryans, A.B. “Entry strategy and long-term performance: conceptualization and empirical examination” Journal of Marketing, 59(4), pp. 1-16, 1995.
[14] Cooper, R.G. Edgett, S.J. Kleinschmidt, E.J. “Benchmarking best NPD Part 1” Research-Technology Management, 47(1), pp. 31-43, 2004.
[15] McNally, R.C. Akdeniz, M.B. Calantone, R.J. “New Product Development Processes and New Product Profitability: Exploring the Mediating Role of Speed to Market and Product Quality” Journal of Product Innovation Management,  28(1), pp. 63-77, 2011.
[16] Mazzola, E. Bruccoleri, M. and Perrone, G. “The Effect of Inbound, Outbound and Coupled Innovation on Performance” International Journal of Innovation Management, 16(6), pp.1-27, 2012.
[17] Bahemia, H. Squire, B. “A contingent perspective of open innovation in new product development projects”International Journal of Innovation Management, 14(4), pp. 603-627, 2010.
 [18]  طبائیان، سید کمال، "طراحی مدل نوآوری در صنعت هوائی ایران مبتنی بر رویکرد نوآوری باز" پایان‌نامه دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 1390.
 [19]  جاوید، غزاله. باقری‌نژاد، جعفر. "ارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه‌ها"  فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 31، صص 53-61، 1391.
 [20]  مشیری، بنیامین. منطقی، منوچهر. طلوعی اشلقی، عباس. "بررسی عوامل موفقیت بنگاه‌های واسطه‌ای نوآوری باز (مطالعه موردی استقرار نوآوری باز در مدل کسب وکار شبکه شرکت‌های نانو)" دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران ، 1391.
 [21]  ق‍وام‍ی‌‌پ‍ور، محسن. "ب‍س‍ت‍ره‍ای ‌ظه‍ور ن‍وآوری ‌ب‍از و ت‍أث‍ی‍ر آن ‌بر ع‍م‍ل‍ک‍رد SMEs در ای‍ران" پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 1390.
[22] Lichtenthaler, U. “Technological Turbulence and the Impact of Exploration and Exploitation Within and Across Organizations on Product Development Performance” Entrepreneurship Theory and Practice, Article first published online: 5 JUN 2012, DOI: 10.1111/j.1540-6520.2012.00520.x. 2012.
[23] Rogers, D. Daugherty, P. Stank, T. “Benchmarking programs: Opportunities for enhancing performance” Journal of Business Logistics, 16(2), pp. 43-63, 1995.
[24] Ahlstrom, D. “Innovation and growth: How business contributes to society” Academy of Management Perspectives,  24(3), pp. 11-24, 2010.
[25] Arora, A. Gambardella, A. “Ideas for rent: An overview of markets for technology” Industrial and Corporate Change, 19(3), pp. 775-803, 2010.
[26] Cassiman, B. Veugelers, R. “In search of complementarity in innovation strategy: Internal R&D and external knowledge acquisition” Management Science, 52(1), pp. 68-82, 2006.
[27] Wolpert, J.D. “Breaking out of the innovation box” Harvard Business Review, 80(8), pp. 77-83, 2002.
[28] West, J. and Gallagher, S. “Challenges of open innovation: the paradox of firm investment in open-source software” R&D Management, 36(3), pp. 319-331, 2006.
[29] Wolf, M. “The world must get to grips with seismic economic shifts” Financial Express, 2006. available at: www.financialexpress-bd.com
[30] Gupta, A.K. Wilemon, D. “Changing patterns in industrial R&D management” Journal of Product Innovation Management, 13(6), pp. 497-511, 1996.
[31] Bayus, B.L. “Are product lifecycles really getting shorter?” Journal of Product Innovation Management, 11(4),  pp. 300-308, 1994.
[32] Ortt, J.R. Smits, R. “Innovation management: different approaches to cope with the same trend” International Journal of Technology Management, 34(3/4), pp. 296-318, 2006.
[33] Lichtenthaler, E. “Organizing the external technology exploitation process: current practices and future challenges” International Journal of Technology Management, 27(2/3), pp. 254-271, 2004.
[34] Jones, G. and Teegen, H. “Factors affecting foreign R&D location decisions: management and host policy implications” International Journal of Technology Management, 25(8), pp.791-813, 2002.
[35] Ulrich, K.T. Eppinger, S.D. “Product Design and Development” Third Edition, New York: McGraw-Hill, p.2, 2004.
[36] Adams, M. “The PDMA Foundation's Comparative Performance Assessment Study (CPAS) Results” Comparative Performance Assessment Conference, New Orleans, 2004.
[37] Ettlie, J.E. Elsenbach, J.M. “Modified Stage-Gate Regimes in New Product Development” Journal of Product Innovation Management, 24(1), pp. 20-33, 2007.
[38] Griffin, A. “PDMA Research on New Product Development Practices: Updating Trends and Benchmarking Best Practices” Journal of Product Innovation Management, 14(6), pp. 429-458, 1997.
[39] Ayers, D.J. Gordon, G.L. Schoenbachler, D.D. “Integration and new product development success: the role of formal and informal controls” Journal of Applied Business Research, 17(2), pp. 133-148, 2001.
[40] Calantone, R. J. Harmancioglu, N. Droge, C. “Inconclusive Innovation "Returns": A Meta-Analysis of Research on Innovation in New Product Development” Journal of Product Innovation Management, 27(7), pp. 1065-1081, 2010.
[41] Dorval, K. B. Lauer, K. “The Birth of Novelty: Ensuring New Ideas Get a Fighting Chance” The PDMA Tool book 2 for New Product Development, pp. 269-293, 2004.
[42] Dougherty, D. “Interpretive barriers to successful product innovation in large firms” Organization Science, 3(2), pp. 179-202, 1992.
[43] Balachandra, R. Friar, J.H. “Factors for success in R&D projects and new product innovation: A contextual framework” IEEE Transactions on Engineering Management, 44(3), pp. 276-287, 1997.
[44] Chiaroni, D. Chiesa, V. Frattini, F. “The Open Innovation Journey: How firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm” Technovation, 31(1), pp. 34-43, 2011.
[45] Howley, M. “The role of consultancies in new product development” Journal of Product & Brand Management, 11(7), pp. 447-458, 2002.
[46] Ebersberger, B. Bloch, C. Herstad, S. Van de Velde, E. “Open innovation practices and their effect on innovation performance” International Journal of Innovation and Technology Management, 9(6), 2012.
[47] Faems, D. de Visser, M. Andries, P. Van Looy, B. “Technology alliance portfolios and financial performance: Value-enhancing and cost-increasing effects of open innovation” Journal of Product Innovation Management, 27(6), pp. 785-796, 2010.
[48] Neyens, I. Faems D. Sels, L. “The impact of continuous and discontinuous alliance strategies on startup innovation performance” International Journal of Technology Management, 52(3/4), pp. 392-410, 2010.
[49] Petersen, K.J. Handfield, R.B. Ragatz, G.L. “Supplier integration into new product development: Coordinating product, process and supply chain design” Journal of Operations Management, 23(3/4), pp. 371-388, 2005.
[50] Jayaram, J “Supplier involvement in new product development projects: Dimensionality and contingency effects” International Journal of Production Research, 46(13), pp.3717-3735, 2008.
[51] Dyer, J.H. Singh, H. “The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage” Academy of Management Review, 23(4), pp. 660-679, 1998.
[52] Schreiner, M. Kale, P.  Corsten, D. “What really is alliance management capability and how does it impact alliance outcomes and success?” Strategic Management Journal, 30(13), pp. 1395-1419, 2009.
[53] Littler, D. Leverick, F. Bruce, M. “Factors affecting the process of collaborative product development: A study of UK manufacturers of information and communications technology products” Journal of Product Innovation Management, 12(1), pp. 16-32, 1995.
[54] van de Vrande, V. de Jong, J.P.J. Vanhaverbeke, W. de Rochemont, M. “Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges” Technovation, 29(6-7), pp. 423-437, 2009.
[55] Gassmann, O. Enkel, E. “Towards a theory of open innovation: three core process archetypes” The R&D Management Conference, Lisbon, Portugal, 2004.
[56] Churchill Jr.,G.A. “A paradigm for developing better measures of marketing constructs” Journal of Marketing Research, 16(1), pp. 64-73, 1979.
[57] Bagozzi, R.P. Yi, Y. “On the evaluation of structural equation models” Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), pp. 74-94, 1988.
[58] Cohen, J. Cohen, P. West, S.G. Aiken, L.S. “Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences” London: Lawrence Erlbaum Associates. 2003.