بیانیه دسترسی آزاد 

نشریه مدیریت نوآوری یک فصلنامه با دسترسی آزاد است - تمام مقالات  منتشر شده در این فصلنامه به صورت رایگان برای همگان در دسترس است. هیچ هزینه اشتراک یا ارسالی وجود ندارد. این فصلنامه تحت مجوز نسخه ۴ اجازه نامه ین المللی مشترکات خلاقانه (CC BY 4.0) فعالیت می کند. این قابلیت، بازتولید مقالات را به صورت رایگان و با اطلاعات ارجاع دهی مناسب فراهم می کند. همه نویسندگانی که در این فصلنامه، مقاله منتشر می کنند، این شرایط را به عنوان شرایط انتشار می پذیرند.