پیوندهای مفید

وب سایت انجمن مدیریت فناوری ایران


نشریه سیاست علم و فناوری


فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری


وب سایت کمیسیون ارزیابی نشریات علمی کشور