فرم‌های الزامی برای ارسال

نویسندگان محترم باید فرم‌های تعهدنامه نویسندگان و افشای تعارض منافع را تکمیل و به همراه مقاله ارسال نمایند. این فرم‌ها را می‌توانید از طریق پیوندهای زیر دریافت نمایید.

-   دریافت فرم تعهدنامه نویسندگان

-   دریافت فرم افشای تعارض منافع

با توجه به اینکه معمولا نویسندگان در هنگام تکمیل فرم افشای تعارض منافع، با ابهاماتی روبرو می‌شوند یک نمونه تکمیل شده از این فرم در پیوند زیر قرار داده شده است. توجه کنید در مواردی که شامل حال نویسندگان نمی‌شود لازم است در خانه مربوطه درج شود "وجود ندارد"

-  دریافت نمونه فرم افشای تعارض منافع تکمیل شده