جذب داور نشریه

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  در دهمین سال فعالیت خود در نظر دارد تا جهت استفاده حداکثری از توان جامعه علمی کشور،همکاران داور نشریه را گسترش دهد.
از این رو از افراد متخصص درمقاطع دکترا و کارشناسی ارشد دعوت می نماید تا یک نسخه از رزومه علمی همراه با مقالات پذیرفته شده خودرا به noavari.journal@gmail.com ارسال نمایید.