تعداد داوران: 145


 تعداد نویسندگان: 509


 درصد پذیرش: 8 درصد


زمان تقریبی پذیرش: 250 روز,~7ماه


 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1399، صفحه 7-180 

6. فراترکیب ابعاد و عوامل موثر بر شکل گیری پنجره های فرصت کارآفرینی

صفحه 151-174

هادی مفتاحی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ صیدمهدی ویسه