تأثیر متقابل مؤلفه‌های نوآوری و جهانی‌شدن بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران. مازندران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22034/imj.2024.360602.2641

چکیده

در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌گذار، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین جریان‌های سرمایه و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. به‌طوری‌که از دهه 80 میلادی به این‌سو، عوامل و متغیرهای جدیدی به‌عنوان محرک جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطرح‌شده و نظر اقتصاددانان را به خود جلب کرده است که در این میان خلأ تأثیر متغیرهای نوآوری و جهانی‌شدن با وجود اهمیتشان، احساس می‌شود. بنابراین هدف پژوهش کنونی، بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌های نوآوری و جهانی‌شدن بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان در بازه زمانی 2011 تا 2020 است. بدین منظور برای برآورد الگو از رهیافت اقتصادسنجی داده‌های تابلویی پویا و تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته پویا، استفاده شده است. نتایج الگوی پژوهش نشان می‌دهد همه متغیرهای مورد مطالعه با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار دارند. به‌طوری‌که بهبود هر یک از متغیرهای پنج‌گانه ورودی‌ نوآوری (نهاد و مؤسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار)، بر حجم ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این دسته از کشورها می‌افزاید. همچنین اثر متقابل همه شاخص‌های ورودی نوآوری و جهانی‌شدن نیز بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است. بنابراین توصیه می‌شود در بخش قانون‌گذاری، نهاد و مؤسسات با اتخاذ قوانین صحیحی که از کیفیت و شفافیت لازم برخوردار بوده، به جذب سرمایه‌ها کمک کنند. در بخش اجرا و کنترل نیز نهاد و مؤسسات مربوط باید در زمینه بوروکراسی، مالیات،‌ کاهش فساد و ... کارا و مؤثر عمل کنند. افزون‌بر آن با بهره‌گیری از فضای جهانی‌شدن در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در قسمت‌های مربوط به پیچیدگی‌های بازار از آنها درراستای بهبود ساختارهای نوآوری استفاده کنند و همچنین تربیت نیروی انسانی توانمند و مدیر در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Interaction of Innovation and Globalization Components on Foreign Direct Investment

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Ali tavassoli nia, 2
  • Zahra Heidari 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 master in economics, mazandaran university
3 MA in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In many countries, especially developing countries, foreign direct investment is considered as one of the most vital capital flows and the driving engine of economic growth and development. So that since the 80s, new factors and variables have been proposed as a stimulus for attracting foreign direct investment and have attracted the attention of economists, in which the impact of innovation and globalization variables is felt despite their importance. Therefore, the aim of the current research is to investigate the interaction of the components of innovation and globalization on the inflow of foreign direct investment in the top 47 science-producing countries in the world in the period from 2011 to 2020. For this purpose, the econometric approach of dynamic panel data and dynamic generalized moment’s estimator has been used to estimate the model. The results of the research model show that all the studied variables with different estimated coefficients have a positive and significant effect on foreign direct investment. So that the improvement of each of the five innovations input variables (institutions and institutions, human capital and research, infrastructure, market complexity and business complexity) increases the amount of foreign direct investment in this category of countries. Also, the interaction of all the input indicators of innovation and globalization on the attraction of foreign direct investment is positive and significant. Therefore, it is recommended that in the legislative sector, institutions and organizations help attract funds by adopting correct laws that have the necessary quality and transparency. In the implementation and control sector, the related institutions and organizations must work efficiently and effectively in the field of bureaucracy, taxation, reducing corruption, etc. In addition, by taking advantage of the atmosphere of globalization in various fields, especially in the parts related to the complexities of the market, they should be used to improve the structures of innovation, and also the training of capable human resources and managers should be put on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Institution
  • Infrastructure
  • Human Capital and Research
  • Foreign Direct Investment
بشیری‌منش، ن. و دهقانی، ز.، 1400. تأثیر حمایت‌های دولتی بر عملکرد نوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران. مدیریت نوآوری، 10(1)، 74-45.
بهرامی، ج. و پهلوانی، مصیب.، 1393. تأثیر جهانی‌شدن بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب MENA با استفاده از روش GMM. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 21(8)، 227-205.
رنجبر، ا. و راسخ، ف.، 1400. آیا پیچیدگی اقتصادی بر کارایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر می‌گذارد؟ یک تحقیق تجربی مجله تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی، 33(1)، 57-76، 17-1.
رحیم‌نیا، ف.، خوراکیان، ع. و قادری، ف.، 1397. بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌وکارهای صادراتی. مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی، 1(3)، 122-1.
ریزوندی، م.، سحابی، ب.، مؤمنی، ف. و یاوری، ک.، 1394. کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متأخر بدیل در تعریف نهاد. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 20(4)، 210-185.
شاه‌آبادی، ا.، بات، س. و مرادی، ع.، 1400. تأثیر تعاملی نهاد ریسک و پیچیدگی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی. اقتصاد و الگوسازی، 12(1)، 171-141.
شاه‌آبادی، ا.، راغفر، ح. و گهرازه، س.، 1399. تأثیر جهانی‌شدن، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت. سیاست‌های راهبردی و کلان، 8(29)، 143-120.
شاه‌آبادی، ا.، حیدری، ز. و توسلی‌نیا، ع.، 1390. تأثیر مؤلفه‌های نوآوری بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. نامه پژوهشی اقتصاد کلان، 16(32).
شاه‌آبادی، ا.، مرادی، ع. و مومیوند، ق.، 1390. تأثیر متقابل توسعه مالی و حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب کارآمدی. مدیریت نوآوری، 9(4)، 88-67.
شاه‌آبادی، ا. و نیلفروشان، ن.، 1398. رابطه بین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز. 8(30)، 10-1.
شاه‌آبادی، ا.، چایانی، ط. و صادقی معتمد، ز.، 1390. بررسی تأثیر همزمان جهانی‌شدن با نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب جهان. مدیریت نوآوری، 10(3)، 202-181.
طاهری، ا.، 1394. جهانی‌شدن و اثرات آن مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 9 (33، 34)، 122-95.
کیان‌پور، س. و پیری، م.، 1398. عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (1980-2015). تحلیل اقتصادی توسعه ایران، 7(1)، 282-261.
کریمی هسنیجه، ح. و آقایی، ک.، 1387. تأثیر آزادسازی تجارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. توسعه و سرمایه، 1(1)، 148-133.
مؤمنی، ف.، عطارپور، م.، صالح‌زاده، ر. و خزایی، م.، 1395. ترتیبات نهادی و توسعه همه‌جانبه: نقش نوآوری‌های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(3)، 130-107
نجاتی، م.، 1396. بررسی نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی. سیاست‌گذاری اقتصادی، 9(18)، 100-65.
Ahn, Y. S., Adji, S. S., & Willett, T. D., 1998. The effects of inflation and exchange rate policies on direct investment in developing countries. International Economic Journal12(1), 95-104.‏
Ali, F. A., Fiess, N., & MacDonald, R., 2010. Do institutions matter for foreign direct investment?. Open economies review, 21, 201-219.‏
Alsan, M., Bloom, D. E., & Canning, D., (2004). The effect of population health on foreign direct investment.‏ 8(6),10596.
Bahrami, J., & Pahlavani, M., 2013. The effect of globalization on the attraction of foreign direct investment in selected MENA countries using the GMM method. Regional Economics and Development, 21(8), 205-227. (In Persian).
Chanda, R., 1997. Impact of trade liberalization on foreign direct investment in producer services. IIM Bangalore Research Paper, (103).10.21392/1ssrn.2171140.
Chen, Z., & Xie, Y.H., 2004. Measuring intellectual capital: A new model & empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(3), 12-33.
Chirilă-Donciu, E., 2013. Globalization and foreign direct investments. CES Working Papers5(2), 177-186.‏
Coleman J. S., 1990. Foundations of social theory; Cambridge: Harvard University Press.
Drucker,P., 1985. Innovation and Entrepreneurship, Harper and Row, New York.
Globerman, S., & Shapiro, D., 2003. Governance infrastructure and US foreign direct investment. Journal of international business studies, 34, 19-39.‏
Gorodnichenko, Y., Svejnar, J., & Terrell, K, 2010. Globalization and innovation in emerging markets. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(2), 194-226.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L., 2011. Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676.‏
Hayashi, F., 2000. Econometrics. Princeton University Press.
Hayat, A., 2019. Foreign direct investments, institutional quality, and economic growth. The Journal of International Trade & Economic Development28(5), 561-579.‏
Hirschman, A. O., 1958. The strategy of economic development.
Jan, M. S., Hu, J., & Khan, C. I., 2019. Impact of governance on foreign direct investment in context of Pakistan. Journal of International Finance and Economics, 19(1), 53-64.
Karimi Hosnijeh, H., & Aghaei, K., 2008. The trade liberalization effect on FDI of OIC Meraler Counties. Journal of Development and Capital1(1), 133-148. doi: 10.22103/jdc.2007.1890. (In Persian).
Kianpour, S., & Piri, M., 2019. Research paper: Factors affecting the attraction of foreign direct investment (FDI), MENA countries (1980-2015). Economic Analysis of Iran's development, 7(1), 261-282. (In Persian).
Kogabayev, T., & Maziliauskas, A., 2017. The definition and classification of innovation. Holistic-Journal of Business and Public Administration, 8(1), 59-72.
Kuncoro, A., 2012. Globalization and innovation in Indonesia: Evidence from micro-data on medium and large manufacturingestablishments. ERIA Discussion Paper, 9.
Li, B., Chang, C. P., & Zheng, M. 2021. Assessment of innovation and foreign direct investment: An investigation of OECD countries. Pacific Economic Review26(3), 392-403.‏
Lim, S. H., 2008. How investment promotion affects attracting foreign direct investment: Analytical argument and empirical analyses. International Business Review17(1), 39-53.‏
Lipsey, R. E., 2001. Foreign direct investors in three financial crises. NBER Working No. 8084.
Liu, Y., 2022. Does foreign direct investment catalyze local structural transformation and human capital accumulation? Evidence from China, Washington, DC: World Bank, 2(6)135-181.
Momeni, F., Attarpour, M., Salehzadeh, R., & Khazaee, M. M., 2016. Institutional arrangements and comprehensive development: The role of institutional innovations in achieving sustainable development and technology development. Journal of The Economic Research; 16(3), 107-130. (In Persian).
Muhammad, B., & Khan, M. K., 2023. Do institutional quality and natural resources affect the outward foreign direct investment of G7 countries?. Journal of the Knowledge Economy, 14(1), 116-137.‏
Nawo, L., & Njangang, H., 2022. The effect of covid-19 outbreaks on foreign direct investment: do sovereign wealth funds matter? Transnational Corporations Review14(1), 1-17.‏
Nejati, M., 2017. The role of foreign direct investment in Iran's economy using the computable general equilibrium model. The Journal of Economic Policy9(18), 65-100. (In Persian).
Nihayah, D. M., & Kurniawan, G. F., 2021. Impact of road infrastructure and foreign direct investment to ASEAN economy. Economics Development Analysis Journal, 10(2), 233-242.‏
Nkoa, B. E. O., 2018. Determinants of foreign direct investment in Africa: An analysis of the impact of financial development. Economics Bulletin, 38(1), 221-233.‏
Ogunjimi, J., & Amune, B., 2017. Impact of infrastructure on foreign direct investment in Nigeria: An autoregressive distributed lag (ARDL) approach, Available at SSRN 3466864, 2(9),61-79.‏
Rahimnia, F., Doharian, A., & Kaderi, F., 2017. Examining the impact of innovation strategies on the performance of export businesses. Scientific Journal of International Business Management, 1(3), 1-22. (In Persian).
Rehman, C. A., Ilyas, M., Alam, H. M., & Akram, M., 2011. The impact of infrastructure on foreign direct investment: The case of Pakistan. International Journal of Business and Management6(5), 268-276.‏
Sabir, S., Rafique, A., & Abbas, K., 2019. Institutions and FDI: Evidence from developed and developing countries. Financial Innovation, 5(1), 1-20.‏
Semenas, S., 2020. Governance and Foreign Direct Investments: A panel gravity approach on emerging markets, 6(1), 135-160.
Shahabadi, A., Bat, S., & Moradi, A., 2021. The interactive effect of the institution of risk and economic complexity on the attraction of foreign direct investment in selected Islamic countries. Economics and Modeling, 12(1), 141-171. (In Persian).
Shahabadi, A., Chayani, T. & Sadeghi Motamed, Z., 2021. Investigating the simultaneous effect of globalization with innovation on the economic complexity of selected countries of the world. Innovation Management, 10(3), 181-202. (In Persian).
Shahabadi, A., Heydari, Z. & Tavassoli-Nia, A., 2021. The effect of innovation components on the inflow of foreign direct investment. Macroeconomics Research Letter, 16(32),141-147. (In Persian).
Shahabadi, A., Moradi, A. & Momiwand, Q., 2021. The cross effect of financial development and good governance on innovation in selected efficiency-oriented countries. Innovation Management, 9(4), 67-88. (In Persian).
Shahabadi, Abolfazl, and Nilforoshan, Nima., 2011. relationship between flow of foreign direct investment and innovation of Iran in compared With Visions countries. Roshd-E-Fanavari, 8(30), 32-42. (In Persian).
Shahabadi, Abolfazl, Hossein, Raghofer, & Gehraze, Sanaz., 2020. The impact of globalization, country risk and competitiveness on the economic resilience of selected countries, Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies8(1), 120-143. (In Persian).
Taheri, A., 2015. Globalization and its effects. management studies (improvement and transformation), Improvement and Transformation Management Studies. 9(33, 34), 95-122. (In Persian).
Te Velde, D. W., 2002. Government policies for inward foreign direct investment in developing countries: Implications for human capital formation and income inequality. Innovation Management, (1) 12-46.‏
Wooldrige, J., 2009. Introductory econometrics: A modern approach (Fourth Ed.). Cengage Learning.
Xu, S., & Li, Z., 2021. The impact of innovation activities, foreign direct investment on improved green productivity: Evidence from developing countries. Frontiers in Environmental Science, 8(9), 2265-2296.‏
Zhou, C., Hong, J., Wu, Y., & Marinova, D., 2019. Outward foreign direct investment and domestic innovation performance: Evidence from China. Technology Analysis & Strategic Management, 31(1), 81-95.‏