دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تیر 1402، صفحه 1-300 
ارائه الگوی ظرفیت نوآوری در شرکت‌های تولید سیمان ایران با روش تحلیل مضمون

صفحه 109-148

10.22034/imj.2024.392458.2704

محمد گلشنی منش؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علیرضا ناصرصدر آبادی


شناسایی و تحلیل عرصه‌ها و مضامین شکل‌دهنده نوآوری اجتماعی با استفاده از رویکرد فراتلفیق

صفحه 149-194

10.22034/imj.2024.399096.2714

فائزه عزتی آراسته پور؛ علیرضا علی احمدی؛ میرسامان پیشوایی؛ محمدرضا پارسانژاد