ارائه الگوی ظرفیت نوآوری در شرکت‌های تولید سیمان ایران با روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی،دانشکده اقتصاد،مدیریت وحسابداری دانشگاه یزد ،ایران

2 دانشیار بخش مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استاد، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

10.22034/imj.2024.392458.2704

چکیده

هدف: افزایش توان و ظرفیت نوآوری در شرکت های سیمان ایران می باشد.
روش شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با رویکرد تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند با مدیران صنایع سیمان به تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است.
یافته ها: شبکه مضامین توسعه یافته در این تحقیق دارای 404 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیربوده است. مضامین فراگیر نهایی که خود در بردارنده مضامین سازمان دهنده ومضامین پایه بوده اند، عبارت اند از: ایجاد ظرفیت نوآوری، مصادیق اصلی نوآوری، ایده زایی و ایده پروری دراین صنعت، بهبود مهارت های مدیریتی، ارتباط دو سویه سیاست نوآوری و راهبردها، تعالی منابع انسانی، توجه به روندهای تجاری، نتایج عملکردی نوآوری، همسویی و حرکت مطابق با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل دوسویه با سازمان های بیرونی، رصد و انطباق با تحولات محیطی.
ارزش و اصالت پژوهش: ارزش دانش افزایی این پژوهش در ارائه یک مدل کاملا جدید از پیشایندها و پسایندهای تقویت ظرفیت نوآوری در شرکت های سیمان ایران است، از یک سو تا کنون در تحقیقات داخلی چنین الگویی ارائه نشده است و از دیگر سو، رویکرد جهت دار این مدل بر تجربیات مدیران در شرکت های این ارزش این پژوهش را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the innovation capacity model in Iranian cement production companies with thematic analysis method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Golshanimanesh 1
  • Ali Morovati Sharifabadi 2
  • Seyed Haidar Mirfakhradini 3
  • Alireza Naser Sadrabadi 2
1 PhD student in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran
2 Associate Professor of Industrial Management Department, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 Professor, Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
چکیده [English]

In line with the importance of increasing the power and capacity of innovation in the cement sector companies of the country, especially in the period of sanctions and economic restrictions, the purpose of this research is to present a model of innovation capacity in Iran's cement production companies using thematic analysis method. In terms of purpose, this research is an applied qualitative and exploratory type of research, which was carried out based on thematic analysis approach. The data collection tool was a semi-structured interview with 60 cement industry managers of the country with a purposeful snowball sampling method. The network of themes developed in this research has 404 basic themes, 23 organizing themes and 11 global themes. The final global themes, which included organizing themes and basic themes, are: creation of innovation capacity in cement production companies, main examples of innovation in the cement industry, idea generation and ideation in the production industry. and cement processing, improvement of management and leadership skills in the cement industry, two-way communication of innovation policy and company strategies, growth and excellence of human resources in the cement industry, attention to business trends and movements, performance results of innovation, alignment and movement according to growth Information and communication technology, two-way interaction with external organizations, monitoring and adapting to environmental changes. The value of this research is in providing a completely new model of the antecedents and consequences of strengthening the capacity of innovation in Iran's cement production companies. The directional approach of this model on the experiences of managers in these companies shows the value of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation capacity
  • Iranian cement production companies
  • thematic analysis
برزگر، ن.، قورچیان، ن. و تقی‌پورظهیر، ع.، 1400. ارائه مدلی جهت خلق ظرفیت‌های نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 14(1)، 70-43.
جمال­امیدی، ا. و بزرگمهر، ح.، 1402. بررسی و نقش و جایگاه خلاقیت و نوآوری در تولید دانش‌بنیان مربوط به شرکت‌های تولیدکننده سیمان (مطالعه موردی شرکت سیمان خزر). کنفرانس بین‌المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد.
جوادی‌فرد، م. و پویرانی، ا.، (1397). تأثیر مسئولیت اجتماعی بر روی ظرفیت نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر.
حسن‌زاده باجگانی، ح، احمدخانی، م. و میرغفوری، س.ح.، 1397. بررسی تأثیر شایستگی‌های فناوری اطلاعات بر عملکرد با توجه به نقش چابکی سازمانی و ظرفیت نوآوری (موردمطالعه: شرکت پیشگامان یزد). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم‌انسانی.
خسرویان، ا.، گل­پرور، م. و آتش‌پور، س.ح.، 1388 رابطه مؤلفه‌های جو سازمانی با زمینه اجرایی فرهنگ نوآوری در کارکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 41، 118-103.‎
زندی، م، خیاطیان یزدی، م. و محمدی، م.، 1399. شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه‌های دانش‌بنیان حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی،  13(1)، 123-93.‎
سورگی، ر.، قاسمی، م. و دوستی، م.، 1394. ‌شناسایی و بررسی تأثیر محرک‌های نوآوری بر ارتقاء سطح ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
صنوبر، ن.، سلمانی، ب. و تجویدی، م.، 1390. تأثیر محرک‌های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(2)، 107-91.‎
کولک، ع. و سلاجقه، س.، 1402. بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی دانش زیست‌محیطی سبز در کارخانه سیمان لامرد. پژوهشنامه علم مدیریت در صنعت، 2(2)، 318-305.‎
گودرزی، و.، عسگری، ف. و  دودانگه، س.، 1399. تأثیر ظرفیت نوآوری بر عملکرد سازمانی با نقش نوآوری اجتماعی (موردمطالعه: بیمه البرز). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
محمودپور، ا.، 1400. اهمیت‌سنجی مؤلفه‌های ظرفیت نوآوری براساس AHP فازی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مؤسسه آموزش عالی ربع رشیدی، گروه علوم انسانی.
مرندی، ش. و امیرخانی، ا.ح.، 1395. بررسی رهبری معنوی و تأثیر آن بر ظرفیت نوآوری کارکنان با نقش میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.
مؤمنی، م.، نظرپوری، ا. و موسوی، س.ن.، 1397. بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری با نقش میانجی ظرفیت جذب دانش (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه لرستان، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
یوسف‌زاده، م. و نوربخش لنگرودی، م.، (1397). بررسی رابطه بین شایستگی فناوری اطلاعات، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی در بانک‌های خصوصی شرق گیلان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مؤسسه آموزش عالی مهر آستان.
 مصطفی‌زاده، ح. و رستمی، م.، 1397. بررسی تأثیر صلاحیت فناوری اطلاعات و ظرفیت نوآوری بر چابکی سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی.
موسوی، ر.، کریم‌زاده، ج.، قلی‌زاده، خ. و جوادی، ف.، 1392. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت جذب دانش در دانشگاه پیام نور مرکز بناب، اولین کنفرانس ملی کیفیت در آموزش عالی، تبریز.
مولائی، م.، خبیری، ن. و نجارزاده، ا.، 1397. بررسی روابط بین مهارت IT، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی در شرکت ایران خودرو دیزل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
نقاشیان، ا.، سلامی، س.ر. و تقوی‌فرد، م.، 1395. چارچوب ارزیابی ظرفیت نوآوری بنگاه‌های خدماتی (مورد مطالعه بانک پاسارگاد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
Amit, R. H., and Schoemaker, P. J.H., 1993. ”Strategic Assets and Organizational Rent”, Strategic Management Journal, Vol. 14, pp. 33- 46.
Bogers, M., Chesbrough, H., & Moedas, C., 2018. "Open innovation: research, practices, and policies". California Management Review, 60(2), 5-16.
Braun, V. & Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Broadstock, David C. Matousek, Roman, Meyer, Martin &  Tzeremes, Nickolaos., 2018. Does corporate social responsibility impactfirms' innovation capacity? The indirect link between environmental & social governance implementation and innovation performance. Journal of Business Research, 11, 1-12.
Ciampi, F., Demi, S., Magrini, A., Marzi, G., & Papa, A., 2021. Exploring the impact of big data analytics capabilities on business model innovation: The mediating role of entrepreneurial orientation. Journal of Business Research, 123, 1-13.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A., 1990. Absorptive apacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35, 128-152.
Degl'Innocenti,Marta, Grant, Kevin, Šević, Aleksandar & Tzeremes & Nickolaos., 2018. Financial stability, competitiveness and banks' innovation capacity: Evidence from the Global Financial Crisis. International Review of Financial Analysis, 59, 35-46.
Doroodian, M., Ab Rahman, M. N., Kamarulzaman, Y., & Muhamad, N., 2014. Designing and Validating a Model for Measuring Innovation Capacity Construct. Advances in Decision Sciences.
García-Piqueres, López-Fernández, Gema, Concepción Ana Ma Serrano-Bedia., 2015. Sector innovation capacity determinants: modelling and empirical evidence from Spain, R&D Management46, 1, 80-96.
Gellynck, X., Vermeire, B., & Viaene, J., 2017. Innovation in food firms: contribution of regional networks within the international business context. Entrepreneurship & Regional Development, 19(3), 209-226.
Gomes, G., & Wojahn, R. M., 2017. Organizational learning capability, innovation and performance: study in small and medium-sized enterprises (SMES). Revista de Administração (São Paulo), 52, 163-175.
Hosseinzadeh, S., Rostamzadeh, R., Šaparauskas, J., & Keršulienė, V., 2021. The influence of innovation and marketing strategy on the market-oriented activities of the company in cement industry: the decisive role of environmental dynamics. Acta Montanistica Slovaca, 26(4).
Janssen, O., Van de Vliert, E. and West, M., 2004. The bright and dark sides of individual and group innovation", a special issue. introduction, Journal of Organizational Behavior, 25(2),129-145.
Johannessen, J.-A., Olsen, B., & Lumpkin, G., 2001. Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom? European Journal of Innovation Management, 4(1), 20 - 31.
Karttunen, E., Tsytsyna, E., Lintukangas, K., Rintala, A., Abdulkareem, M., Havukainen, J., & Nuortila-Jokinen, J., 2021. Toward environmental innovation in the cement industry: A multiple-case study of incumbents and new entrants. Journal of Cleaner Production, 314, 127981.
Khaksar, E., Abbasnejad, T., Esmaeili, A., & Tamošaitienė, J., 2016. The effect of green supply chain management practices on environmental performance and competitive advantage: a case study of the cement industry. Technological and Economic Development of Economy, 22(2), 293-308.
Khamseh, A., & Jalali, F., 2014. Developing a model for innovation assessment in Iranian steel industry. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3 (s)) , pp-176
Koc, T., & Ceylan, C., 2007. Factors Impacting the Innovative Capacity in Large Scale Companies. Technovation, 27, 105–114.
Lawson, B., & Samson, D., 2001. Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach. International Journal of Innovation Management, 5, 377-400.
Lewis, J. M., Ricard, L. M., & Klijn, E. H., 2018. How innovation drivers, networking and leadership shape public sector innovation capacity. International Review of Administrative Sciences, 84(2), 288-307.
Lopes, J., Oliveira, M., Silveira, P., Farinha, L., & Oliveira, J., 2021. Business dynamism and innovation capacity, an entrepreneurship worldwide perspective. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 94.
Marcella De Martino, Fabio Magnotti., 2017. The innovation capacity of small food firms in Italy. European Journal of Innovation Management, European Journal of Innovation Management, 10, 1-23.
Merriam, S. B., 1998. Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Morel, L. & Boly, V., 2014. Innovation process evaluation: From self-assessment to detailed technological audit. In 16th International Conference on Management of Technology (pp. 9-p).
Noche, B., & Elhasia, T., 2013. Approach to innovative supply chain strategies in cement industry; Analysis and Model simulation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75, 359-369.
Park, E. M., & Seo, J. H., 2021. Effect of Exploration and Exploitation Activities on Technology Innovation Capacity and Innovation Performance: Mediating Effect According to Absorption Capacity and Innovation Strength. Journal of Convergence for Information Technology, 11(8), 73-83.
Prajogo, Daniel I., and Ahmed, Pervaiz K., 2006. Relationships between innovation stimulus, innovation capacity, and innovation performance. R&D Management, 36, 5, 499-515.
Ramirez, J. L., Birindelli, J. L., Carvalho, D. C., Affonso, P. R., Venere, P. C., Ortega, H.,... & Galetti Jr, P. M., 2017. Revealing hidden diversity of the underestimated Neotropical ichthyofauna: DNA barcoding in the recently described genus Megaleporinus (Characiformes: Anostomidae). Frontiers in Genetics, 149.
Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J., 2018. Co-creation and open innovation: Systematic literature review.
Santoro, G., Ferraris, A., Giacosa, E., & Giovando, G., 2018. "How SMEs engage in open innovation: a survey". Journal of the Knowledge Economy, 9(2), 561-574.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A., 2009. Research Methods for Business Students (p. 649)
Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management journal, 48(3), 450-463.
Supino, S., Malandrino, O., Testa, M., & Sica, D., 2016. Sustainability in the EU cement industry: the Italian and German experiences. Journal of Cleaner Production, 112, 430-442.
Szeto, E., 2000. Innovation capacity: working towards a mechanism for improving innovation within an inter-organizational network. The TQM Magazine 07 (7), 088–024.
Vermeire, Bert, Bianka Kühne, Virginie Lefebvre and Xavier Gellynck., 2010. Measuring innovation capacity: From single companies to value chains. Economics of Transition, 8(1), 175–195.
Waruwu, H., Asbari, M., Purwanto, A., Nugroho, Y. A., Fikri, M. A. A., Fauji, A& Dewi, W. R., 2020. The role of transformational leadership, organizational learning and structure on innovation capacity: Evidence from Indonesia private schools. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 378-397.
Wikhamn, W., 2019. Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 76, 102-110.
Xue, Chaogai & Xu, Yawen., 2017. Influence Factor Analysis of Enterprise IT Innovation Capacity Based on System Dynamics. Procedia Engineering, 174 , 232 – 239.
Zahra, S. A., & George, G., 2002. Absorptive capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension. Academy of Management Review, (27:2), 185-203.
Zubizarreta, M., Ganzarain, J., Cuadrado, J., & Lizarralde, R., 2021. Evaluating disruptive innovation project management capabilities. Sustainability, 13(1), 1.