محورهای موضوعی نشریه مدیریت نوآوری

محورهای موضوعی نشریه

1- ارزیابی نوآوری و شاخص های آن

2- زیست­بوم و فرهنگ نوآوری (موانع، چالش ها و فرصت ها)

 • مشوق ها و حمایت از نوآوری
 • موانع نوآوری

3- سیاست­گذاری و مدیریت علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و ارزیابی آن­ها

4- ظرفیت و توانایی نوآوری و یادگیری

5- مدیریت پروژه های نوآورانه

6- مدل­ها و فرآیندهای نوآوری

 • تجاری سازی محصول/فناوری
 • توسعه فناوری جدید
 • توسعه محصول، خدمت و فرآیند جدید
 • خلاقیت و نوآوری
 • روندها و مرزشکنی های فناوری پشتیبان نوآوری
 • زیرساخت های قانونی شکوفایی نوآوری
 • ساختارها و فرآیندهای پشتیبان نوآوری
 • مدیریت منابع انسانی و سازمانی نوآور
 • منسوخ شدن محصولات موجود و جایگزینی/نوسازی آن ها
 • نوآوری باز و شبکه های نوآوری

7- نظام­های نوآوری

8- نوآوری، اقتصاد و خلق ثروت

 • سرمایه‌گذاری روی نوآوری
 • مدیریت سرمایه‌گذاری خطرپذیر

9- نوآوری راهبردی و خلق قدرت

10- نوآوری و مدیریت دانش